ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเลี้ยงกบเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา
วันที่ 13 มกราคม 2558
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้