ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสองค์อุปถัมภ์ อกท. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระชมมายุครบ60 พรรษา
วันที่ 13 มกราคม 2558