ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
วันที่ 6 มีนาคม 2558
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช