ประมวลภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ปีการศึกษา 2558
วันที่ 19 พฤษถาคม 2558
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช