ประมวลภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และปฐมนิเทศ
วันที่ 3 มิถุนายน 2558
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช