ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 18 มิถุนายน 2558
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช