ประมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช