ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช