ประมวลภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา 2558
วันที่ 26 สิงหาคม 2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชช