ประมวลภาพกิจกรรมประชุมนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและคณะครู
ประจำปี ปีการศึกษา 2558
วันที่ 30 กันยายน 2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช