ประมวลภาพกิจกรรมวันปิยมหาราช
ประจำปี ปีการศึกษา 2558
วันที่ 23 ตุลาคม 2558
ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง