ประมวลภาพกิจกรรมประเมินอกท.หน่วย ครั้งที่ 37
ประจำปี ปีการศึกษา 2558
วันที่ 29 ตุลาคม 2558
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช