ประมวลภาพกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัย
ประจำปี ปีการศึกษา 2558
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช