ประมวลภาพกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
วันที่ 14 ธันวาคม 2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช