ประมวลภาพกิจกรรมประชุมจัดเตรียมงานยุวกชาติ
วันที่ 18 ธันวาคม 2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรธรรมราช