ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสี
วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2558
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช