ประมวลภาพกิจกรรมสถาปนาวิทยาลัยฯ
วันที่ 8 มกราคม 2558
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช