ประมวลภาพกิจกรรมอบรมการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากร
วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช