ประมวลภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2559
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช