ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช