ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center
วันที่ 28 มิถุนายน 2559
ณ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช