ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช