ประมวลภาพการตรวจเยี่ยม อกท.
วันที่ 6 กรกฏาคม 2559
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช