ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่
วันที่ 12 สิงหาคม 2559
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช