ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช