ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี
ตามแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2564)
วันที่ 21 ตุลาคม 2559
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช