ประมวลภาพกิจกรรมวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2559
ณ อำเภอช้างกลาง