ประมวลภาพกิจกรรม วันสถาปนาวิทยาลัยฯ
วันที่ 12 มกราคม 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช