ประมวลภาพกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2560
ณ วัดควนคลัง