ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช