ประมวลภาพกิจกรรมประชุมนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช