ประมวลภาพกิจกรรมพิธีมอบประกาศณียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช