ประมวลภาพการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช