ประมวลภาพโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้
คู่หลักปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2560
ณ วัดธาตุน้อย ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช