ประมวลภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน
วันที่ 26พฤษภาคม 2560
ณ บ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช