ประมวลภาพกิจกรรมตอนรับสมาชิกใหม่ อกท.
ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช