ประมวลภาพกิจกรรม "จากจันสู่ฟ้า"
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช