ประมวลภาพกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี
ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช