ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่
ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช