ประมวลภาพกิจกรรมครูผู้เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครูประจำปี 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
วันที่ 16 มกราคม 2561

นางบัณฑิตา ทวีเมือง
ประเภทผู้บริหารดีเด่น
นางสาวกรรณิการ์ อำลอย
ประเภทครูดีเด่น ด้านการสอน
นายสุริยา ลิบน้อย
ประเภทครูดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นางสาวสุธิดา สิทธิฤทธิ์
ประเภทครูดีเด่น ด้านกิจกรรม
นางสาวอมรศรี ศรีอินทร์
ประเภทครูดีเด่น ด้านนวัตกรรม
นางสาวยุวดี อุ้ยดำ
ประเภทครูดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นายสุนทร บูรณ์พงษ์ทอง
ประเภทครูดีเด่น ด้านปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง