ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
ณ กองบังคับการค่ายฝึกอบรมพิเศษ สิชล