กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2553
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2554
ณ. ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร