ประมวลภาพกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555