งานฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
งานบริหารงานทั่วไป
 
งานบุคลากร
 
งานการเงิน
 
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์