งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
งานความร่วมมือ
 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
งานฟาร์มและโรงงาน
งานควบคุมภายใน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยางพารา