งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (Fixit)
 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (โครงการชีววิถี)
 
งานโครงการปลูกป่า