งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
อกท.หน่วยนครศรีธรรมราช (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
งานกิจกรรมลูกเสือ (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
งานครูที่ปรึกษา (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)    (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (Fixit)
 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (โครงการชีววิถี)
 
งานโครงการปลูกป่า
 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (GAP)
 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (๑๐๘ อาชีพ)