ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มสมุดบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้/ กิจกรรมชุมชน การเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และการรายงานการจัดการเรียนรู้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม รายงาน PLC
ดาวน์โหลดเอกสารภาระกิจฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์ประเมินการใช้ภาษาอังกฤษในการการสื่อสารของครู
สมุดบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และการรายงานการจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์ม PLC
คู่มือการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี
  - คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อหนังสือเรียน 2560
  - นำเสนอ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา
  - ประกาศ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ดาวน์โหลด คู่มือการทำรายงานวิชาโครงการ
  - รูปเล่มวิชาโครงการสมบูรณ์
  - แบบ คก01 แบบเสนอหัวข้อโครงการ
  - แบบ คก02 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
  - แบบ คก03 แบบการให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินงานโครงการจากสถานประกอบการภูมิปัญญาท้องถิ่น
  - แบบ คก04 แบบขอเสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการ
  - แบบ คก05 แบบรายงานเสนอหัวข้อโครงการวิชาชีพของนักศึกษา
  - แบบ คก06แบบขอความอนุเคราะห์ปัจจัยดำเนินงานโครงการ
  - แบบ คก07แบบรายงานความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการของนักศึกษา
  - แบบ คก08 แบบการใช้ประโยชน์รับมอบผลงานโครงการ
  - แบบ คก09 แบบรายงานผลดำเนินงานโครงการงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของผู้เรียน
  - แบบ คก10 แบบนำเสนอคุณลักษณะของผลงาน
  - แบบ คก11 แบบประเมินความก้าวหน้าโครงการรายบท
  - แบบ คก12 แบบประเมินผลการนำเสนองานวิจัย
  - แบบ คก13 แบบอนุญาตให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ
ตัวอย่าง การจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชาวิถีชีวิตพอเพียง
ปกแผนการเรียนรู้ 2556
ส่วนที่ 1 รายละเอียดรายวิชา
ส่วนที่ 2 แผนการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้
งานวัดผลและประเมินผล
 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 
งานสื่อการเรียนการสอน
 
งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร