ดาวน์โหลดเอกสารภาระกิจฝ่ายวิชาการ
คู่มือการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี
  - คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อหนังสือเรียน 2560
  - นำเสนอ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา
  - ประกาศ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ดาวน์โหลด คู่มือการทำรายงานวิชาโครงการ
  - คู่มือการทำรายงานโครงการหน้าปก
  - คู่มือการทำรายงานโครงการสารบัญ
  - คู่มือการสอนโครงงานฉบับร่าง
ตัวอย่าง การจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชาวิถีชีวิตพอเพียง
ปกแผนการเรียนรู้ 2556
ส่วนที่ 1 รายละเอียดรายวิชา
ส่วนที่ 2 แผนการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้
งานวัดผลและประเมินผล
 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 
งานสื่อการเรียนการสอน
 
งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร