งานวัดผลและประเมินผล  (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)   (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)   (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)   (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
 
งานสื่อการเรียนการสอน
 
โครงการ อศกช.
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)   (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)   (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
แผนกวิชาช่างกลเกษตร (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)   (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ (ข้อมูลย้อนหลังถึงปีการศึกษา2565)   (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาประมงอุตสาหกรรม
งานส่วนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน