งานวัดผลและประเมินผล 
งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 
งานสื่อการเรียนการสอน
 
โครงการ อศกช.
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาประมง