รายชื่อนักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555