แผนภูมิโครงสร้าง
การบริหารวิทยาลัยฯ
ประจำปีการศึกษา 2554


ลำดับที่
ประเภท
จำนวนบุคลากร
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ต่ำกว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1.
ผู้บริหารสถานศึกษา
4
1
5
-
1
4
-
2.
ครูปฏิบัติการสอน
24
24
48
1
38
9
-
 
 
 
 
 
 
 
  - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3
9
12
-
8
4
-
  - แผนกวิชาพืชศาสตร์
5
3
8
-
6
2
-
  - แผนกวิชาสัตวศาสตร์
8
1
9
-
8
1
-
  - แผนกวิชาประมง
2
4
6
-
4
2
-
  - แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
1
1
2
-
2
-
-
  - แผนกวิชาช่างกลเกษตร
4
-
4
1
3
-
-
  - แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
1
6
7
-
7
-
-
3.
ข้าราชการพลเรือน
-
3
3
-
3
-
-
4.
พนักงานราชการ
7
11
18
-
15
3
-
5.
ลูกจ้างประจำ
16
2
18
17
1
-
-
6.
เจ้าหน้าที่และครูผู้ช่วย
-
11
11
-
9
2
-
7.
ลูกจ้างชั่วคราว
12
5
17
17
-
-
-
รวม
63
57
120
35
67
18
-
*****.::ประจำปีงบประมาณ 2554::.*****
ข้อมูลบุคลากร