อัตรากำลังบุคลากร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา 2551
1
ผู้บริหาร
จำนวน
4
คน
2
ข้าราชการครู
จำนวน
55
คน
3
ข้าราชการพลเรือน
จำนวน
2
คน
4
ลูกจ้างประจำ
จำนวน
21
คน
5
พนักงานราชการ
จำนวน
16
คน
6
ลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน
20
คน
7
ครูจ้างสอน
จำนวน
5
คน
รวม
บุคลากรทั้งหมด
จำนวน
123
คน
*****.::ประจำปีงบประมาณ 2551::.*****
ข้อมูลบุคลากร